INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

   

Povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára, účasťou na dennom letnom tábore dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 

 1. KOMU POSKYTUJETE VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Divadlo NEON, o.z, IČO: 42110718, so sídlom Dénešova 1144/55, 040 23 Košice, zapísaný: Ministerstvo vnútra SR č. spisu: VVS/1-900/90-34190. Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, je možné sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu divertidoke@gmail.com alebo divadloneonke@gmail.com s uvedením predmetu „GDPR“.

 

 1. AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A PREČO?

Aby sme mohli spolu efektívne komunikovať, potrebujeme poznať vaše základné kontaktné údaje. Zbierame od Vás a spracovávame preto nasledovné kontaktné údaje pri online Kontaktnom formulári:  meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefonický kontakt. Pri účasti na dennom tábore údaje o dieťati: meno, priezvisko, rok narodenia, zdravotná spôsobilosť, užívané lieky, obmedzujúce zaťaženie a údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa: meno, priezvisko, trvalý pobyt, e-mailovú adresu, telefonický kontakt.

 

 1. NA AKÝ ÚČEL BUDEME POUŽÍVAŤ VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje uvedené v prihláške na denný tábor slúžia na  povinnú registráciu dieťaťa.
Fotodokumentácia z táborov, akcií a súťaží vyhlásených na www.divertido.sk alebo na našom profile @divertido @divadloneon na sociálnej sieti Facebook, Instagram @divertido @divadloneon slúžia na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Osobné údaje uvedené v online kontaktnom formulári slúžia na povinnú registráciu a informáciu o našom programe a novinkách, maximálne raz týždenne.

 

 1. V KTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Vaše kontaktné údaje spracovávame na hore uvedený účel (bod 3.) vtedy, ak súhlasíte s ich spracovaním. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním. Spracovávať Vaše kontaktné údaje na hore uvedený účel (bod 3.) sme oprávnení podľa Nariadenia GDPR. Môžete kdekoľvek požadovať, aby sme Vaše údaje vymazali.

 

 1. OSOBITNÉ PRÍPADY KEDY MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme na základe Nariadenia GDPR osobné údaje spracovávať aj v týchto osobitných prípadoch a na nasledovný účel:

 • Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Divadlo NEON a druhu stranou, budeme spracovávať tie osobné údaje, ktoré sú na to potrebné (alebo predpísané právnou úpravou), a to na účel uzavretia a plnenia takejto zmluvy a jej evidencie.
 • Ak nám spracovanie osobných údajov ukladá priamo právna úprava (napr. vedenie účtovníctva, webhostingu), spracovávame tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie náležitostí predpísaných touto právnou úpravou, a to na účel splnenia si týchto zákonných povinností a dodržania predpísanej evidencie.

 

 1. DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ uchováva na dobu neurčitú, až do pominutia účelu spracovávania. Súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, až do odvolania súhlasu.

 

 1. SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Príjemcom a spracovateľom osobných údajov je primárne Divadlo NEON. Osobné  údaje môžu byť v prípade potreby poskytnuté pre poskytovateľov služby v oblasti účtovníctva, právneho poradenstva, IT, databázových služieb, platobných systémov a pod., ak budú poskytnuté príslušné záruky pre ochranu spracovania osobných údajov; účel spracovania Vašich údajov a ich ochrana pritom ostáva nezmenená.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nepredpokladá.

 

 1. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba máte právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a namietať voči spracovaniu a za podmienok stanovených Nariadením máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi.

Ďalej máte právo byť bezodkladne informovaný o akomkoľvek prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov, a tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov (vr. prípadných vybavovanie ich žiadostí) postupuje v rozpore s Nariadením. Máte tiež právo podať návrh na začatie konania v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.. Informácie o opatreniach prijatých na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 15 až 22 Nariadenia budú správcom poskytnuté bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.

 

 1. AKO MOŽETE SÚHLAS ODVOLAŤ

Zaslaním oznámenia na email divertidoke@gmail.com alebo divadloneonke@gmail.com, zaslaním oznámenia poštou na adresu Dénešova 1144/55, 04023 Košice.